изображениеОт началото на 2013г. фирмите ще могат да подават отчетите и декларациите си на едно място. Така вместо да чакат пред различни институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите могат да го направят в НАП.

В периода 01 януари – 31 март 2013г. фирмите, освен годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци, ще могат да подават годишните си финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, които предприятията са длъжни да публикуват до 30 юни в Търговския регистър и в офисите на НАП. За това са се споразумели изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов и изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Юлиан Митев.

Приходната агенция ще осигури в своите структури работни места за служители на Агенцията по вписванията, които ще приемат документите, като срокът, в който ще се приемат финансовите отчети в НАП, е до 31 март 2013 г. След тази дата документите ще се подават само в Агенцията по вписванията – на място или по електронен път.

И през 2013 г. ще продължи съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт (НСИ) за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите подават едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.

Ако сте били икономически неактивно лице през отчетната 2012 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2012 година (Приложение 12).

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2012 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2012 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ или в съответното ТСБ на хартия.

На сайта на НСИ са публикувани указания, инструкции и подробна информация по темата.

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ);

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс;

3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;

4. Предприятия с нестопанска цел;

5. Застрахователи;

6. Инвестиционни предприятия;

7. Здравноосигурителни дружества;

8. Пенсионноосигурителни дружества;

9. Пенсионни фондове;

10. Бюджетни предприятия;

11. Банки;;

12. Икономически неактивни предприятия.

Коментари