Вие питате, ние отговаряме #8

След регистрация по ЗДДС физическо лице регистрирано като земеделски производител е ДЗЛ, което формира облагаемия си доход по реда на ЗКПО – ще прави ли авансови вноски /месечни или тримесечни/ след като няма нетни приходи от 300 000 лв. и ако прави на каква база /реална или прогнозна данъчна печалба/? Задължено ли е ДЗЛ да подава декларация по чл. 73 за изплатената рента, ако на физически лица е изплатил рента по-малко от 5 000 лв.?

Облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл.26 на ЗДДФЛ, а именно- облагаемият доход е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба.
Съгласно чл.83, ал.2 от ЗКПО авансови вноски не правят:
1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;
2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Законодателят изрично дава право на лицата по чл.83, ал.2 от ЗКПО да правят тримесечни авансови вноски, по тяхно желание (чл.83, ал.3 ЗКПО). Важен детайл по отношение на лицата, освободени от авансови вноски, е това, че за тях не се прилага санкционната лихва по чл.89 от закона и са задължени да декларират размера на авансовите вноски, които са преценили, че ще извършват, което е във връзка с единната сметка, и е с цел направеното плащане да се обвърже със задължение по декларация.
Декларирането на тримесечни авансови вноски от лицата, които са освободени от авансови вноски, но са решили да правят такива, се извършва, както следва:
1. Чрез деклариране в ГДД за 2012г., в справката, с която се декларират авансовите вноски за 2013г. или
2. През течение на годината с образеца на декларация по чл.88 за промени на авансови вноски и по чл.87а, ал.2 и 3 от ЗКПО  Изтегли за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски. В указанието на декларацията е посочено: „Тази декларация може да се подава и от лицата, които на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО са освободени от извършване на авансови вноски, но след подаване на годишната данъчна декларация за предходната година са решили да се възползват от възможността да приложат ал. 3 на чл. 83. В този случай се отбелязва ред 1.5 от част ІІ и се попълва справка ІV.2.„

Базата за определяне на авансовите вноски е прогнозната данъчна печалба за съответната година ( в случая 2013г.) . Съгласно чл.87 от ЗКПО тримесечните авансови вноски се определят по формулата:

АВтримесечна= ( ПДП/4) х ДС, където:

АВтримесчна е тримесечната авансова вноска;
ПДП е прогнозната данъчна печалба за текущата година;
ДС е данъчната ставка на корпоративния данък.

Объщаме внимание, че за четвъртото тримесечие се изчислява авансова вноска, но не се внася, съгласно чл.90, ал.2 от ЗКПО.

С промените в ЗДДФЛ от 01.01.2013г. подходът при деклариране в справката по чл.73 ЗДДФЛ е противоположен – на деклариране вече подлежат само изрично изброени доходи, т.е. предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи по смисъла на КСО, посочват изплатените през годината доходи на физически лица, само ако са изрично изброени в ал.1 на чл.73 ЗДДФЛ. В ал.1, т.4 на чл.73 е посочено „по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 8, 9, 20, 21 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.”. В чл.13, ал.1, т.24 са визирани доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя.. Във Вашия случай, ако изплатената рента е в размер по-нисък от 5000 лв., не подлежи на деклариране в справката по чл.73.

Коментари