Строителна фирма продава имот на свой клиент. Свързаните с придобиването данъци и такси се поемат изцяло от клиента. В този случай, как е редно да се оформи фактурата за продажбата?

 По силата на чл.26, ал.2 и 3, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка. Тя се увеличава с всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката. Следователно, местните данъци и такси, нотариалните такси и пр. трябва да бъдат включени в данъчната основа на доставката.

Едноличен търговец, регистриран по ЗДДС, продава складово помещение на ЕООД (също с български ДДС номер), в което е едноличен собственик на капитала. И двете фирми осъществяват облагаеми доставки в областта на търговията с нехранителни стоки. Тази доставка попада ли в хипотезата на чл.27, ал.3 – т.е. данъчната основа пазарната цена ли е в случая?

Правилото на чл.27, ал.3, че данъчната основа е пазарната цена при доставки между свързани лица се ограничава само до следните три случая:

• когато данъчната основа е по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;

• когато данъчната основа е по-ниска от пазарната цена, доставката е освободена и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;

• когато данъчната основа е по-висока от пазарната цена, доставката е облагаема и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81.

Вземайки предвид описаните обстоятелства, не следва в случая да се прилага нормата на чл.27, ал.3. В случая е налице доставка между две свързани лица действително, но получателят по сделката е данъчно регистрирано лице, което има право на пълен данъчен кредит.

Коментари