Вие питате, ние отговаряме #6

На търговец предстои задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС. Във връзка с това, необходимо ли е номерацията на фактурите да започне отново от № 0000000001?

Според указание на НАП с изх. № 91-00-288/26.09.2008 г. относно изискванията към данъчните документи е посочено, че при регистрация по ЗДДС, номерацията на фактурите може да бъде започната от №0…01.

Това тълкувание обаче няма потвърждение в нито в закона, нито в правилника, където в чл. 78, ал.2,3 и 4 е регламентирано, че номерата на документите са десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката или документа. Дублиране на номерата на документите се допуска само в случаите, когато документи се издават от фискално устройство. Всички екземпляри на един и същ документ носят един и същ номер. Номерацията на документите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година. При изчерпване на възможните номера лицето/клонът, след като писмено уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, започва номерирането отново от “0000000001″. Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него документи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.

Следователно, номерацията във фактурите трябва да бъде продължена след регистрацията по ЗДДС. Изискванията в закона са валидни за всички данъчно задължени лица, а не само за тези, които са регистрирани по ЗДДС. Доказателство в тази посока са, например, текстовете на чл. 113, ал. 1 и 9 –  всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117… Данъчно задължените лица, които не са регистрирани по този закон или са регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, чл. 99 и чл. 100, ал. 2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури.

Задайте въпрос…

Коментари