Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува лек автомобил от италианско физическо лице, нерегистрирано за целите на ДДС в своята държава. Българският купувач трябва ли да начисли  ДДС?

Според текста на чл.13, ал.1 вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Независимо че е налице транспортиране на стоката между териториите на две държави членки, не е изпълнено условието доставчикът да е данъчно задължено лице, осъществяващо облагаема доставка по смисъла на чл.12 от нашия закон. Следователно, доставката не е ВОП за българската фирма и не възниква необходимост от начисляване на данък.

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за продажба на стоки с гръцка фирма. Купувачът (гръцката фирма) представя валиден български ДДС номер. Стоките ще пътуват за Гърция за сметка на получателя. Това ВОД ли е?

ЗДДС в чл. 7, ал.1 е категоричен, че за вътреобщностна доставка на стоки можем да говорим, когато е налице доставка на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. В случая, купувачът представя български идентификационен номер. По силата на чл.17, ал.2 мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. Вземайки предвид постановките на закона, може да се заключи, че българската фирма – продавач не осъществява вътреобщностна доставка с нулева ставка. Мястото на изпълнение е на територията на нашата страна. Доставката подлежи на облагане с българската ставка в размер на 20 на сто.

Задайте въпрос…

Коментари