Наша служителка ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл.16, ал.1 от Кодекса на труда. Детето е родено на 17.01.2010 г. Денят, в който е родено детето влиза ли в срока на отпуска?

Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст изтича в деня, в който детето навършва 2 години. В конкретния случай, отпускът изтича на 17.01.2012 г. и майката следва да се яви на работа на 18.01.2012г. (Правно основание: чл.164, ал.1 от КТ)

Ние сме българска фирма, регистрирана по ЗДДС. Извършваме услуга по чл. 21, ал.2 от ЗДДС на фирма от Германия, регистрирана по ДДС. Във връзка с получен аванс следва ли да издадем фактура и съответно тя да се посочи във VIES-декларацията и дневника за продажби?

Да, в 5-дневен срок от получаване на авансовото плащане е нужно да бъде издадена фактура съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС. В случая има авансово плащане по услуга с място на изпълнение на територията на Германия, поради което Вашата фирма няма задължение за начисляване на ДДС нито за услугата, нито за получения аванс. Фактурата за авансово плащане следва да бъде включена в дневника за продажби в периода, в който е издадена и да намери отражение във VIES-декларацията.

 

Задайте въпрос…