Вие питате, ние отговаряме #2

Земеделски производител съм и получавам субсидия за декар обработваема площ. Тази субсидия включва ли се в размера на облагаемия оборот по чл.96 от ЗДДС?

Размерът на въпросната субсидия не би следвало да се включва при определяне на облагаемия оборот по чл.96 от ЗДДС, тъй като този оборот представлява сбор от данъчните основи на облагаемите доставки. Тогава когато отпускането на субсидиите е пряко обвързано с цената на предоставяните стоки или услуги от получателя, същите са част от данъчната основа на доставките и формират облагаем оборот. Цитираната субсидия, обаче няма такъв характер.

С приятеля ми сме собственици на магазин, който отдаваме под наем на фирма. Договорът е подписан между мен и фирмата. Необходимо ли е при това положение и приятелят ми да подаде годишна данъчна декларация?

Видно от изложените факти двамата с приятеля Ви сте съсобственици и притежавате недвижим имот – магазин. Съгласно чл.11, ал.3 от ЗДДФЛ, доходът се счита за придобит и от двете лица, независимо че сумата е получена само от Вас. Следователно Вашият приятел придобива месечно доход в размер на 1/2 от изплатения наем и е длъжен да декларира дохода си с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.


 

Задайте въпрос…