Българско дружество сключва договор за продажба на стоки с румънска фирма. Купувачът (румънската фирма) предоставя валиден ДДС номер, издаден от тази държава членка. Стоките няма да пътуват до Румъния, а ще останат на наша територия. Какво е мястото на изпълнение на доставката и може ли да се третира като вътреобщностна?

След като продадените стоки не се превозват извън територията на България (чл.7, ал.1 и чл.28 от ЗДДС) доставката им не може да бъде определена нито като вътробщностна, нито като износ, независимо че купувачът е лице, което е установено в държава членка и предоставя валиден номер за целите на ДДС от тази държава. Представената ситуация показва случай, при който доставката на стоките е облагаема с 20 на сто наш ДДС, и който данък трябва да се начисли от българския доставчик.

Български търговец, данъчно регистриран, осъществява ВОП. Извършено е авансово плащане на 15.06. Получава стоката на 28.06. и фактура с дата 25.06. Коя е датата на изискуемост на ДДС, до кога трябва да бъде издаден протоколът по чл.117?

По силата на чл.63, ал.1, данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. Това е датата, на която е прехвърлена собствеността върху стоката (чл.25, ал.2). От друга страна (ал.3) данъкът става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. Обаче, независимо от ал. 3, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.

Изискуемостта на данъка в случая и 15-дневният срок за съставяне на протокола започва да тече от датата на фактурата – 25.06.

Коментари