изображениеВъв връзка с приетите промени на ЗДДС и съгласно ДДС 11/29.11.2013г. на МФ и БНБ настъпват следните промени от 01.01.2013г.:
1.Променят се сроковете за внасяне на осигурителни вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
2.Плащането на данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване- ДЗПО) ще става по една банкова сметка, като съществено се променят редът и начинът за разпределяне на постъпилите средства от данъци и осигурителни вноски по съответните бюджети и фондове. Автоматично ще се обвързват постъпилите плащания с вписаните в сметката задължения по реда на възникването им.
• Закриват се сметките на фонд ДОО и на фонд Здравно осигуряване. Към всеки НАП остават активни досега действащите сметки за приходи на централния бюджет за плащане на данъци и за фонд ДЗПО. Задължените лица могат да внасят по сметка за приходи на централния бюджет с един платежен документ дължимите суми за повече от един вид публични вземания. Например, с едно платежно нареждане задълженото лице може едновременно да плати по съответната сметка на ТД на НАП дължимите вноски за ДОО, здравни вноски, вноски за ДДС, корпоративен данък, данък по ЗДДФЛ и др.
• Отпадат съществуващите към 2012г. видове плащане 11 ХХ ХХ, като всички вноски за ДОО, здравни осигуровки, вноски за ДДС, корпоративен данък, данък по ЗДДФЛ и др. ще се внасят по код 11 11 11;
• Отпадат съществуващите към 2012г. видове плащане 58 ХХ ХХ , към сметки за фонд ДЗПО, като всички вноски по тези сметки ще се внасят по код 58 11 11;
• Отпада задължителното изискване да се посочва „Вид документ” и „Номер и дата на документа”;
• Отпада задължителното изискване да се посочва период за плащане;
• Отпада използването на многоредово платежно нареждане за тези две сметки (сметки за приходи на Централния бюджет за плащане на данъци и за фонд ДЗПО);
• Единствен задължителен реквизит, освен сума и сметка на получателя, остават: задълженото лице с неговия ЕИК/БУЛСТАТ, ЕГН ИЛИ ЛНЧ;
Тези промени не се отнасят за вноски по сметките на Агенция „Митници” и общините (местен бюджет)
• Запазва се съществуващата банкова сметка за републиканските данъци по териториални дирекции на НАП, по която ще се плащат данъци и осигурителни вноски, ревизионни актове, лихви.
• Запазват се съществуващите банкови сметки в териториалните дирекции на НАП за ДЗПО, а по тях ще се превеждат само и единствено сумите за ДЗПО.
• По различна сметка ще се превеждат средствата, които постъпват от принудително събиране, тоест когато има образувано изпълнително дело за събиране на публични вземания.
• Невлезлите в сила ревизионни актове няма да са част от механизма на единната сметка
Самоосигуряващите се лица получават възможност да изберат да платят здравни вноски, независимо от други по-стари задължения, като подадат заявление в НАП преди плащане на здравноосигурителни вноски. Задълженията, които не са за данъци и осигурителни вноски, и са установени от органи, различни от НАП (глоби към КАТ, Регионални здравни инспекции и др.), се превеждат по сметката за принудително събиране. За неплатените публични задължения, срокът за плащане, на които е изтекъл преди 1 януари 2008 г., новият принцип се прилага след 1 януари 2014 г.
ВАЖНО! Всеки може да провери платените и дължими от него суми за данъци и осигурителни вноски. Електронната услуга „Справка за задължения” изисква електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от НАП.

Коментари