Бизнес планШироко разпространено е схващането, че бизнес планът е необходим, ако кандидатстваме за кредит, по някоя оперативна програма или пък, че е важен за големите компании. Наскоро бяхме попитани, ама защо моля Ви се е необходим бизнес план на микрофирмата? Това ясно ни подсказа, че в голямата си част предприемачите, особено стартиращите, много погрешно гледат на бизнес плана, като на папка, пълна с документи, графики, анализи и “купешки” думи. Ако разгледате готов такъв, на пръв поглед може да Ви се стори, че това е нещо много сложно, строго професионално, изискващо специални знания и умения, счетоводна компетентност и прочие. “Да, да ама не!” – както би казал известният български журналист Петко Бочаров.

Нищо подобно, бихме добавили. Може бизнес проектът да не е надлежно разписан, прошнурован и прономерован, но положително  го има всяка фирма, защото-какво е по своята същност бизнес планът? Бихме могли да Ви цитираме определения от дебелите книги, като например: “Бизнес планът е документ, разписващ процеса на разработването на разчети за дейността на организацията, в които техническите и пазарните условия се анализират и съчетават с икономическата и финансова обосновка.”, само че не това е целта – тук няма да описваме подробно какви са неговите части, какво трябва да съдържа, какво трябва да разчита, няма да ви цитираме сложни термини. Простичко казано – бизнес планът е  програма за работата на една фирма, който съдържа информация за нея, нейните продукти, производство, пазари, операции и ефективност, бъдещото развитие.  Ако трябва да ги изброим в няколко точки, те са:

  • какво е бизнес начинанието;
  • как да се развива то в перспектива;
  • какви способи ще се използват – маркетингови и рекламни стратегии;
  • какви ресурси са необходими;
  • какви резултати се очакват.

Или с други думи – “дали ще ми излезе сметката?”. Кой начинаещ /или не дотам/ предприемач не си е казвал тези думи, кой не е проучвал, планирал или прогнозирал, когато е решавал да инвестира?

Тогава?

Другият път, когато чуете за бизнес план, не бъдете толкова скептични, защото това е широко понятие, не е просто някакъв “сухарски” документ, не е поредната “бумага”. Това е  стратегия как Вашата бизнес идея успешно да се реализира на практика.

Коментари